GENRE: HorrorThrillerDramaComedyActionRomanceAnimationDocumentaryOther

BODY-JACK
 
MOVIE INFO
Director Yoshio Kuratani
Cast Kazuya Takahashi, Kohtaro Shibata, Nozomi Ando, Yoko Hoshi, Katsuya Kobayashi, Jun Miho, Manabu Hamada, Kenzo Ryu,
Year 2009
Genre Fantasy Drama
Country of origin Japan
Running Time 93min
Language Japanese
Screen Ratio 1.78:1
Sound Dolby Digital Stereo
 
SYNOPSIS


DJ KID
 
MOVIE INFO
Director Yoshifusa Ide
Cast Tetsuo Yamashita, Hideki Togi, Rika Sekiya, Tsugumi, Kanji Tsuda, Hakuryu, Ren Osugi,
Year 1998
Genre Drama
Country of origin Japan
Running Time 86min
Language Japanese
Screen Ratio 1.33:1
Sound Dolby Digital Stereo
 
SYNOPSIS


MAID in AKIBA
 
MOVIE INFO
Director Yuichi Onuma
Cast Minami Takizawa, Ayaka Maeda, Mitsuyoshi Shinoda, Yuko Nakamura,
Year 2007
Genre Drama
Country of origin Japan
Running Time 96min
Language Japanese
Screen Ratio 1.78:1
Sound Dolby Digital Stereo
 
SYNOPSIS


GRANDFATHER'S CLOCK
 
MOVIE INFO
Director Koji Kobayashi
Cast Satoshi Matsuda, Marika Matsumoto, Daigo Fujisawa, Chika Fujimura,
Year 2006
Genre Fantasy Drama
Country of origin Japan
Running Time 80min
Language Japanese
Screen Ratio 1.78:1
Sound Dolby Digital Stereo
 
SYNOPSIS


LUCKY LODESTONE
 
MOVIE INFO
Director George Takahashi
Cast George Takahashi, Mika Mifune, Minako Tanaka, Mika Kitagawa,
Year 1999
Genre Romance
Country of origin Japan
Running Time 80min
Language Japanese
Screen Ratio 1.78:1
Sound Dolby Digital Stereo
 
SYNOPSIS


MEMOIRS OF SUMMER
 
MOVIE INFO
Director Yuichi Onuma
Cast Kasumi Nakane, Chika Fujimura, Ryutaro Akamine, Mitsuru Tamaki,
Year 2006
Genre Fantasy Drama
Country of origin Japan
Running Time 70min
Language Japanese
Screen Ratio 1.78:1
Sound Dolby Digital Stereo
 
SYNOPSIS

Tel: +81-3-4360-5491 Fax: +81-3-3847-1900 E-mail: info@benten.org
Ⓒ Benten Entertainment, Inc. All Rights Reserved.